Oktober 2020

Shamba Kyi E'Charly
Besitzer:  Gerd Efert, Hürth