Ausstellungsergebnisse ... ilt
14.05.2017
CAC Heiningen
Rasse: Lhasa Apso
Richter: Christian Stefanescu (Rumänien)
 

Rüden Offene Klasse


Vackety Especially for You
V1,CAC,VDH,BOB
Besitzer: Z. Mihalic

Hündinnen Jüngstendklasse


Xsanda Blown Away
vv1
Besitzer: C. Dittel

Rasse: Tibet Terrier
Richter: Christian Stefanescu (Rumänien)
 
Rüden Jugendklasse

Srinagar Danda Gan-de Mihu Srinpo
Sg1
Besitzer: A. Arnold

Rüden Zwischenklasse

Yarmothang Gandi Shamvara
V1,CAC,VDH,BOB
Besitzer: N.u.T. Bichsel

Ti La Shu Expression of Elegance and Harmony
V2,ResCAC,ResVDH
Besitzer: P. Wandelt

Rüden Championklasse

Yarmothang Chen-po Samye
V1,CAC,VDH
Besitzer: M.u.Ch. Feuz

Rüden Offene Klasse

Ti La Shu You´re Supernatural
V1,CAC,VDH
Besitzer: P. Wandelt

Am-Chou Shuanghu
V2,ResCAC,ResVDH
Besitzer: G.u.A. Spähn

Hündinnen Jüngstenklasse


Vajrapasha A´Nangwa Thaya
vv1
Besitzer: St.u.C. Madeira Martins

Hündinnen Jugendklasse


Ski-La-Kyi Sashi
V1,JugCAC,JugVDH,BOS
Besitzer: G. Contoagelos

Hündinnen Zwischenklasse


Shamba Kyi Jan Jan Babu
V1,CAC,VDH
Besitzer: Dr. E.u.M. Feil

Yarmothang Gawa Abhinandana
V2,ResCAC,ResVDH
Besitzer: Feuz/Müller

Hündinnen Championklasse


Shamba Kyi Gaya Shiwa
V1,CAC,VDH
Besitzer: Dr. E.u.M. Feil

Hündinnen Offene Klasse


I Am Legend of Darkness
V1,CAC,VDH
Besitzer: G. Contoagelos

Bhai-ra Cha-wa von Basum Co
V2,ResCAC,ResVDH
Besitzer: Rothenburger/Schäfer

Sadi-ya´s Magic like Stars
V3
Besitzer: M.u.Ch. Feuz

Esuki´s E`Leeh-Ci-Aah made of Dog´s Wisdom
V4
Besitzer: Thom/Jordan


zurück zur Übersicht