Ausstellungsergebnisse... ilt
21.11.2010
CAC Großkarlbach
Rasse: Lhasa Apso
Richter: Herr Erwin Deutscher (A)
Rüden: Zwischenklasse
Kaama tch´ungtch´ung E-pa Youtan Cody V1, CAC Klub, VDH
Bes. H. Schulte-Müller
Hündinnen: Zwischenklasse
Kaama tch´ungtch´ung E-na-ya V1,CAC,VDH,BOB
Bes. U.u.H. Strasser
Rasse: Tibet Terrier
Richter: Herr Erwin Deutscher (A)
Rüden: Jugendklasse
Wesley von Tang-La-Su V1,JugCAC,JugVDH
Bes. J. Haas
Rüden: Zwischenklasse
Elrond von Sang-Yum V1,CAC,VDH
Bes. G.u.A. Spähn
Rüden: Championklasse
Seshika´s Emilio V1,CAC,VDH
Bes. B.u.H-W. Wallau
Hündinnen: Jüngstenklasse
E´Mani z Targenu VV1
Bes. S. Krämer
Namayali´s Qilin Emma VV2
Bes. M. Liebelt
Namayali´s Queeny Enya VV3
Bes. C. Schmitt-Haas
Hündinnen: Jugendklasse
Elii von Sang Yum V1,JugCAC,JugVDH
Bes. R. Stemmler
Hündinnen: Zwischenklasse
Shamba Kyi E´Sunya V1,CAC,VDH
Bes. Dr. E.u.M. Feil
Hündinnen: Championklasse
D´Ling-Shi Laya Rani Paru Kuo Yarlung Namtso V1,CAC,VDH
Bes. H.u.B. Breindl
Hündinnen: Offene Klasse
Nam Tso Ni-ma A Kaya Lamleh V1,CAC,VDH,BOB
Bes. R. Huber
zurück zur Übersicht